Leden Raad van Toezicht
​Reageren tot en met 21 aug 2022
Amsterdam
Voorwaarden volgens de wet normering topinkomens.
Solliciteer direct
ORGANISATIE | MEDIACOLLEGE AMSTERDAM

Het Mediacollege Amsterdam (Ma) is één van de meest complete vakscholen voor de mediabranche, met een hagelnieuwe strategie 2022-2027. Vrijwel alle mbo-opleidingen gericht op de mediasector worden aangeboden. Het is een mbo en vmbo-vakschool met een MVI-profiel: Media, Vormgeving en ICT. Een vakschool met 14 praktijkgerichte opleidingen waarmee studenten aan de slag kunnen in de entertainmentwereld, de game-industrie, een ontwerpbureau, reclamebureau of bijvoorbeeld een bureau voor standbouw. Welke opleiding ze ook kiezen, ze worden opgeleid tot creatieve vak-professionals. Bovendien stemt Ma haar opleidingen voortdurend af op de eisen die in het werkveld gesteld worden. Hierdoor kunnen de studenten er zeker van zijn dat ze leren wat hun toekomstige werkgevers belangrijk vinden.

AMBITIE

Het tweehoofdig college van bestuur geeft met enthousiasme invulling aan de ambitie om Ma te positioneren in de branche. Ze doet dit vanuit een nieuwe strategie die 30 augustus wordt gelanceerd en die de komende 4 jaar koers geeft aan de organisatie. Ma zet daarmee een ambitieuze vervolgstap in haar 100-jarig bestaan. De hele organisatie, inclusief de Raad van Toezicht, speelt hierin een onmisbare rol. Ma zoekt leden voor de Raad van Toezicht die actief bijdragen aan deze koers. Naast de traditionele hoofdtaken en bevoegdheden als toezichthouder en werkgever van het bestuur is de rol als sparringpartner en netwerker daarom stevig opgenomen in de gezochte profielen.
Ma gelooft in een onlosmakelijke verbinding tussen de creatieve industrie en de leeromgeving om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Om dit te realiseren ziet Ma zichzelf als integraal onderdeel van de creatieve industrie. Ma als vakschool met als aanbod een rijke leeromgeving waar onderwijs en werkveld samenkomen. Waar ruimte is om te experimenteren, waar de drie-eenheid bedenken, ontwerpen en maken onderdeel van het DNA is. Door onderzoekend vermogen - en al ontwikkelend proberen – structureel te stimuleren.

FUNCTIE | LID RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Ma bestaat uit vijf leden met een brede opdracht: toezichthouder, werkgever van het bestuur, sparringpartner en netwerker. De Raad houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, in het bijzonder op het College van Bestuur en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich met name op financiën en aansluiting op de arbeidsmarkt, (de uitvoering van) het strategisch meerjarenplan, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. De Raad is daarnaast werkgever van de leden van het College van Bestuur. Juist de komende periode is ook de rol als sparringpartner en netwerker belangrijk, om zo Ma steviger in de branche te positioneren.

De Raad hecht in de samenstelling veel waarde aan diversiteit. Alle leden onderschrijven de waarden van Ma en handelen vanuit de Branchecode Goed Bestuur MBO. De Raad bestaat uit leden die vanuit de open dialoog op thema’s elkaar en de organisatie willen inspireren en motiveren.

Open   Duurzaam   Ontwikkelingsgericht

De Raad zoekt 5 nieuwe leden.

Divers & Complementair
De Raad ambieert een team dat bestaat uit persoonlijkheden met diverse achtergronden, opdat discussies verrijkt en onderwerpen op verschillende manieren belicht worden. Deze diversiteit is voor de Raad tevens van belang voor het versterken van de zichtbaarheid van Ma en de vakopleidingen in het bijzonder. 
 
In een tijdsbestek van ongeveer een jaar verlopen op uiteenlopende momenten de zittingstermijnen van de huidige leden van de Raad. De Raad is daarom op zoek naar nieuwe leden die met enthousiasme willen bijdragen aan het ‘next level’ waar de organisatie zich klaar voor maakt. De nieuw samen te stellen Raad krijgt in de komende periode de kans zich als nieuw team in te werken en uiteindelijk het stokje over te nemen.

DE PROFIELEN

Voorzitter: Verbindend en generalist
Lid: Mediaprofessional, vernieuwer en grootse denker
Lid: Urban dynamics professional met visie op leren & leven
Lid: Onderwijs kenner, aligned met educatie-ontwikkelingen
Lid: Financial, ondernemend en bedrijfskundig
 
PROFIEL I | VOORZITTER, VERBINDEND EN GENERALIST
Toezichthoudende ervaring in een dynamische maatschappelijk relevante organisatie.
Motiverende regisseur van het toezichtproces.
Allround teamplayer binnen de Raad, met het bestuur en binnen de organisatie.
Vernieuwer en verbinder met passie om een next level Raad te realiseren.
Betrokken sparringpartner van het bestuur.
Affiniteit met (beroeps)onderwijs en de creatieve industrie.
PROFIEL II | MEDIA PROFESSIONAL, VERNIEUWER EN GROOTSE DENKER
Ervaren media professional, beïnvloeder en/of ondernemer.
Ervaring met en kennis van innovatieve media en digitale transformatie.
Aantoonbare interesse in brancheontwikkelingen incl. digitale vakgebieden.
Beschikt over relevant netwerk in mediasector.
Kennis van en visie op het toezichthouden.
Betrokken sparringpartner van het bestuur.
 
PROFIEL III | URBAN DYNAMICS PROFESSIONAL MET VISIE OP LEVEN & LEREN
Expertise op stedelijke gebiedsontwikkeling.
Kennis van de (rand)stedelijke dynamiek in Amsterdam.
Politiek geëngageerd.
Affiniteit met onderwijsontwikkeling.
Visie op leef- en leeromgevingen.
Kennis van en visie op het toezichthouden.
Betrokken sparringpartner van het bestuur.
 
PROFIEL IV | ONDERWIJS KENNER, ALIGNED MET EDUCATIE-ONTWIKKELINGEN
Visie op het binden en boeien van leerlingen, studenten en personeel.
Visie op thema’s als gelijke kansen, diversiteit en internationalisering in het onderwijs en leven lang ontwikkelen.
Visie op kwaliteit van vakonderwijs.
Affiniteit met onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Zicht op landelijke en regionale ontwikkelingen in het mbo.
Kennis van en visie op het toezichthouden.
Betrokken sparringpartner van het bestuur.
 
PROFIEL V | FINANCIAL, ONDERNEMEND EN BEDRIJFSKUNDIG
Bestuurlijke ervaring in (eind)verantwoordelijke positie.
Voorbij de cijfers kunnen kijken, verbanden en een organisatie in verandering kunnen zien. 
Financiële en bedrijfskundige kennis van vergelijkbare organisaties (onderwijs).
Ervaring in toezichthouden.
Kennis van en visie op het toezichthouden.
Betrokken sparringpartner van het bestuur.
 
ALGEMEEN PROFIEL
Ondernemend en duidelijk in het nemen van een standpunt. 
Nieuwsgierig naar en op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche.
Gericht op samenwerking en open (persoonlijke) verhoudingen.
Humor en in staat te relativeren. 
Rolvast, zakelijk maar niet te formeel, antenne voor communicatie. 
Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 
Extern gericht, met hart voor onderwijs, jeugd en/of cultuur.
Voldoende beschikbaarheid. 
Kennis van Governance Code MBO.
 
ALGEMEEN | HOOFDTAKEN 
Werkgever van het CvB o.b.v. wederzijds vertrouwen en de toezichtvisie van de Raad. 
Toezicht houden op het strategische beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken van de Stichting en de met haar verbonden instellingen op basis van het toezichtkader. 
Goedkeuring geven of onthouden aan beslissingen van het CvB. 
Als klankbord (sparringpartner) fungeren voor het CvB. 
Zorgen voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de Raad. 
 
ALGEMEEN | BEVOEGDHEDEN
Het optreden als werkgever van het CvB, inclusief het vaststellen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van het CvB en jaarlijkse evaluatie. 
Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de RvT en het vaststellen van de vergoeding voor deze leden. 
Het goedkeuren van het strategisch beleid van de instelling. 
Het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. 
Het benoemen van de instellingsaccountant. 
Het goedkeuren van de statuten en wijzigingen daarin. 
Het goedkeuren van majeure besluiten van het CvB. 
 
AANBOD | VERNIEUWENDE TOEZICHTHOUDENDE ROL
Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met maatschappelijke impact? Dan nodigt de Raad van Ma je uit om te reageren. Gezien de wens tot hoge pluriformiteit wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Zodat de Raad en het CvB elk vanuit hun eigen rol koers geven aan het vakonderwijs van de toekomst.

De vergoeding is conform de richtlijnen van WNT. Het aantal bijeenkomsten ligt gemiddeld op 4 á 6 per jaar met daarnaast circa 30 uren per jaar voor overige werkzaamheden.
 
PROCEDURE | PERSOONLIJK & DIALOOG
De selectiegesprekken vinden plaats, na de schoolvakantie, in week 36 t/m 39. Bij de procedure zijn onder andere betrokken drie leden uit de Raad (Herman Leisink, Betty Heimans en Jan Hoek), een vertegenwoordiger College van Bestuur, een lid van de OR en een consultant werving & search.

GEÏNTERESSEERD | TOEKOMSTGERICHTE TOEZICHTHOUDER?
Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in één van de posities? Upload dan uiterlijk week 33 je motivatiebrief en CV via de sollicitatiebutton. Voor vragen kun je contact opnemen met Jolanda Bakker consultant werving & search (06 27 20 27 55) die deze procedure begeleidt.

Is Leden Raad van Toezicht jouw volgende baan?

Solliciteer dan direct via deze link