Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Het Mediacollege Amsterdam (Ma) verkrijgt persoonsgegevens over jou, doordat automatisch informatie opgenomen wordt over jouw internetadres en de door jouw gebruikte browser. Een en ander om deze ‘Werken-bij-ma.nl’ website goed te laten werken op de door u gebruikte computer. Verder is Ma geïnteresseerd in algemene gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site. Bijvoorbeeld: Hoeveel bezoekers krijgt de ‘Werken-bij-ma.nl’ per maand? Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren? Vanuit welke regio’s wordt deze site bezocht? Voor welke pagina’s is de meeste belangstelling? Ook jouw gebruik van de website nemen we daarin mee.

Ma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van jouw sollicitatie verstrek je bepaalde gegevens over jezelf. Ma verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming  van persoonsgegevens.

Ma gebruikt jouw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van jouw sollicitatie. Wij bewaren je gegevens niet langer dan 4 weken na de sluitingsdatum van een vacature tenzij we expliciet toestemming hebben gevraagd én toestemming hebben verkregen om je gegevens langer te bewaren.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: fg@ma-web.nl

Delen met anderen

Ma verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij er sprake is van een wettelijke grondslag). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@ma-web.nl. Ma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op onze functionarisgegevensbescherming via fg@ma-web.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens  kun je sturen naar:

Contactgegevens:
Mediacollege Amsterdam Postbus 67003
1060 JA Amsterdam
K.v.k. nummer: 40531413
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming: fg@ma-web.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Ma, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring Ma is voor het laatst aangepast in juli 2018.

Let op. Ma kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.